سایت کشاورزی

انتشار:پنجشنبه 21 بهمن 1395
بالشک مرکبات،  یکی از جدی ترین آفات مرکبات در شمال ایران می باشد. بسیاری از دشمنان طبیعی می توانند در کنترل بیولوژیک این آفت در طبیعت موثر باشند. در این تحقیق، تنوع گونه ای و فراوانی دشمنان طبیعی بالشک مرکبات روی پنج گیاه میزبان شامل پرتقال خونی، پرتقال محلی ، نارنج  نارنگی کلمانتین  و کامکوات در باغ های مرکبات منطقه تنکابن طی سال های 1390 و 1391 مطالعه شد. بر اساس نتایج، 13 گونه دشمن طبیعی با فراوانی‏ های متفاوت روی گیاهان مختلف میزبان آلوده به بالشک مرکبات جمع آوری شدند. در هر دو سال، کفشدوزک  نسبت به دیگر دشمنان طبیعی روی گیاهان میزبان فراوانی بیش‏تری داشت. شاخص‏ های تنوع و یکنواختی شانون جامعه ی دشمنان طبیعی روی میزبان‏های مختلف، اختلاف معنی داری نداشتند. مقدار شاخص های شباهت جکارد، سورنسون و موریسیتا-هورن برای جامعه ی دشمنان طبیعی در هر دو سال روی همه گیاهان میزبان مورد مطالعه بیشتر از حد متوسط بود. بر اساس شاخص موریستا-هورن، بیشترین شباهت گونه ای دشمنان طبیعی بین نارنگی کلمانتین، پرتقال خونی و نارنج و کمترین شباهت گونه ای بین پرتقال محلی و کامکوات مشاهده شد. این نتایج می تواند به تصمیم گیری آگاهانه در مدیریت تلفیقی P. aurantii به خصوص در باغات مرکبات با چندین گونه گیاه میزبان کمک کند.
طبقه بندی: گیاه پزشکی، 
انتشار:سه شنبه 12 بهمن 1395

اگر شما نشانه ها و علایم بیماری ها را به موقع تشخیص دهید اکثر مشکلات حل خواهد شد.برای پیشگیری و پیشدستی کردن بر مشکلات تهیه یک برنامه مدون برای گیاهان خود ضروری می باشد.
خلاصه اینکه تهیه جدولی که یک سری برنامه هایی با عملیات مشخص جهت معاینه کیاهان که از روی آن کارهایتان را انجام دهید.

هر ماه حد اقل دوبار گیاهان خود را طبق دستور داده شده شستشو دهید تا فرصت خوبی برای رسیدگی دقیق برای آنها فراهم گردد.
شستشوو تمیز کردن را با شاخ و برگ ها شروع نمایید مخصوصا شاخ برگ های تازه رسته که رنگ آنها روشنتر است یعنی همانهایی که به سرعت علامت های تخریب یا بیماری را بروز می دهند.تا آنجایی که امکان دارد آنها را از نزدیک مشاهده نمایید.

 Related image

انتشار:پنجشنبه 21 اسفند 1393


مقدمه
قارچ شناسی به معنای Mycology می‌باشد. این واژه توسط پیرآنتونیو میچلی در قرن 18 پیشنهاد شده است. قارچها موجوداتی هستند فاقد کلروفیل و تولید اسپور می‌نمایند. ساختمان سلولی یوکاریوتیک داشته دارای هسته (به تعداد یک عدد یا بیشتر) می‌باشد. هسته‌ها ممکن است هاپلوئید یا دیپلوئید باشند.
سلولهای قارچی دارای دیواره سلولی‌اند. قارچها برخلاف گیاهان عالی فاقد اندامهایی نظیر ریشه ، ساقه ، برگ و سیستم آوندی می‌باشند. پیکره قارچها ممکن است تک سلولی یا پرسلولی باشند. پیکره قارچها از رشته‌های متعددی به نام ریسه یا هیف تشکیل می‌یابد. تولید مثل در آنها به طریق جنسی یا غیر جنسی می‌باشد که تکثیر غیر جنسی رایج‌تر است.


پرونده:Fungi collage.jpg

طبقه بندی: گیاه پزشکی، 
انتشار:یکشنبه 17 اسفند 1393
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ :
ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﺟﺮﺏ ﺳﻄﺤﯽ ﻭ
ﺟﺮﺏ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻏﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ . ﺩﺭ ﺟﺮﺏ ﺳﻄﺤﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ
ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ
ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﻭ ﭼﻮﺏ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ
ﭘﻮﺳﺖ ﻏﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.


طبقه بندی: گیاه پزشکی، 
انتشار:یکشنبه 17 اسفند 1393
ﮔﻞ ﺳﺒﺰ ‏( ﻓﯿﻠﻮﺩﯼ‏) ﮐﻨﺠﺪ
ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﺮﻭﻓﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﮔﻞ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ
ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﭙﺴﻮﻟﻬﺎﯼ ﺑﺬﺭ ﺍﺯ ﻋﻼﯾﻢ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺍﮔﺮ
ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﻧﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺬﺭﺷﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ ﻭﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺬﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻩ ﻭ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﺭﻭﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .


طبقه بندی: گیاه پزشکی، 
انتشار:یکشنبه 17 اسفند 1393

ﭘﺴﺘﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

ﮔﻤﻮﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .طبقه بندی: گیاه پزشکی، 
انتشار:جمعه 24 بهمن 1393


یکی از آفات مهم تاکستانهای انگور در استانهای خراسان می باشد.حشرات کامل بیضی شکل، به طول 4-3 میلیمتر، به رنگ خاکستری مایل به زرد ، سطح بدن  از ترشحات مومی وآردمانند پوشیده شده و در اطراف بدن تعدادی زائده دیده می شود.  پوره ها و حشرات کامل دارای پا و شاخک مشخص هستند. پوره ها در تمام طول عمر متحرک و در روی قسمت های  گیاه آزادانه جابجا   می شوند. بر خلاف بقیه شپشک ‌ ها که به روش بکرزایی تولید مثل می کنند ، در این گونه افراد نر و ماده وجود دارد و برای تولید مثل نیاز به جفت ‌ گیری میان حشرات نر و ماده است. حشرات نر بالدار و  ماده ها بی بال هستند. این گونه در اکثر مناطق ایران روی گیاهان زینتی و درختان میوه مثل انگور ،انجیر و مرکبات دیده می شود. این آفت زمستان را بصورت تخم ، پوره های سنین مختلف و حشره کامل در اطراف ریشه ، زیر پوستک های شاخه ها و تنه بسر می برد. بعد از گلدهی انگور از اوایل خرداد ماه فعالیت خود را شروع کرده ، پوره ها و حشرات کامل به روی اندامهای هوایی منتقل می گردند. پوره ها و حشرات کامل در روی سرشاخه‌های سبز ، اطراف جوانه ها ، گل ها ، ساقه ها و خوشه‌ها متمرکز شده ، ضمن مکیدن شیره گیاهی ، فضولات چسبنده خود را روی اندامهای گیاه رها می کنند که علاوه بر خسارت کمی و کیفی ، باعث جذب مورچه ها و زنبورها می گردد. خسارت این آفت در منطقه کاشمر به 70درصد می رسد. 
طبقه بندی: گیاه پزشکی، 
انتشار:پنجشنبه 23 بهمن 1393

بیماری پیرس انگور یک بیماری باکتریایی است .

X. fastidiosa reproduces and plugs water-conducting tissues, causing water stress and killing the plant. In late summer and fall, grape foliage (white variety) infected with Pierce's disease becomes slightly yellow at the margins and then dies, leaving concentric zones of progressive discoloration. Photos by Jack Kelly Clark.

بیماری پیرس اولین بار در سال 1892 در رود خانۀ سانتا آنا واقع در نزدیکیهای در غرب کالیفرنیا مشاهده و توصیف گردید . چند دهه بعد از آن در فلوریدا و سایر نواحی جنوب شرق آمریکا نیز مشاهده شد یعنی در مناطقی که باکتری عامل بیماری و حشره ناقل آن در آنجا بالقوه فراوان است دیده میشود.

نشانه های بیماری در ارقام و گونه های مختلف متفاوت است بطوریکه در ارقام ویتیس وینیفرا از شدت بالایی برخوردار است. در تاک های که تحت تنش ناشی از دماهای بالا و خشکی زیاد قرار گرفته  باشند نشانه های این بیماری بارز تر است.

سایت کشاورزی

کشاورزیار

مقالات کشاورزی

ورمی کمپوست

فروشگاه کشاورزی
آموزش کشاورزی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو