تبلیغات
پایگاه کشاورزی ایران زمین - ادوات قابل استفاده در عملیات ثانویه آماده کردن زمین

سایت کشاورزی

انتشار:شنبه 2 اسفند 1393
آماده سازی بستر بذر
جهت خورد شدن کلوخ های حاصل از عملیات شخم و آماده سازی یک بستر مناسب و مطلوب برای بذر بکار می رود که شاملند : دیسک، کلیتواتور، پنجه ها، غلطک ها، ماله ها
غلطک ها:
خاک نشانی کردن بوده و خاکهائی را که سست و پیوستگی ندارند کاربرد خوبی داشته و یا اینکه پس از کشت بذر گندم جهت چسبیدن بذر به خاک غلطک می زنند و اشکالی مختلفی داشته ( سطح صاف، پره دار، استوانه های لبه صاف و کنگره دار با قطرهای کوچک و بزرگ )
ماله:
برای صاف کردن سطح مزرعه و قبل از کاشت بکار می رود و برای فشرده کردن و تسطیح سطح خاک و بخــــصوص گیاهان ریشه ای بکار می رود که بصورت ورق تخته و یاقطعات فلزی می سازند.
پنجرها ( هرس) :
بصورت دندانه ثابت ( میخی) ، دانه فنری و قاب توری بوده که دستگاهی ضعیف و دارای عمق و نفوذ کم و خاک را بیشتر می شکافد و داندانه ها بشکل میخ روی میله های طولی و عرضی با وزن کم با تعداد زیاد تعبیه شده است.
فرق کلیتواتور و دیسک عبارتند از :
عمق کار کلیتواتور در خاک مناسب بوده در مقابل، عمق کار دیسک کمتر بوده دیسکها از نظر محور یک راهرو و دو راهه ( قیچی) می باشد و نصف دو راهه را افست گویند و بشقابها کروی شکل ( لبه صاف، کنگره دار) و بشقابهای مخروط ناقص ( لبه صاف- کنگره دار ) بوده، محور وسط بشقابها ، بصورت 4 گوش بوده که بشقابها دور محور نچرخند و برای حمایل بشقابها و بین بشقابها، قرقره قرار داده اند.
عمل کلیتواتور در حین کار ، با انجام ضربه، باعث خورد شدن کلوخها به صورت طبیعی و حفظ دانه بندی خاک گردیده در حالیکه دیسکها فقط شیار ایجاد می کند، به عبارتی کلوخهای مقابل خود را می برد و آنها را زیر خاک نمی کند.
طبقه بندی: مکانیزاسیون، 

سایت کشاورزی

کشاورزیار

مقالات کشاورزی

ورمی کمپوست

فروشگاه کشاورزی
آموزش کشاورزی