مشکلات آفت:
          انگور محصولی است که به صورت تازه خوری و کشمش مورد استفاده قرار می گیرد. تغذیه شپشکها روی خوشه ها و میوه های انگور و رها کردن فضولات چسبنده آنها باعث کاهش شدید کیفیت میوه می گردد. این عامل منجر به کاهش بازار پسندی و افت شدید قیمت این فراورده مهم در بازار شده ، از طرفی هنگام تبدیل انگور به کشمش ، آلودگی خوشه های انگور به فضولات چسبنده آفت مانع تبخیر آب حبه ها گردیده که منجر به سیاه شدگی و پوسیدگی کشمش حاصله می شود.  لذا به علت کاهش کیفیت کشمش تولیدی ، درصد زیادی از محصول باغداران از بین می رود و زیان سنگینی به باغداران وارد می آید. تنها راه مبارزه با این آفت توسط باغداران سمپاشی با سموم نفوذی در بهار و تابستان است . با توجه به روش زمستانگذرانی و تغذیه آفت ، روش معمول مبارزه نمی تواند مشکل باغداران را  بخوبی حل کند. از طرفی سموم مصرفی در تاکستانها روی انگور و کشمش باقی مانده که ضمن مسمومیت مصرف کنندگان ، آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد. لذا ضرورت دارد بررسی هایی در جهت کنترل این آفت انجام تا ضمن کاهش خسارت آفت ، درآمد باغداران نیز افزایش یابد.
 
 مدیریت مبارزه با آفت
1-جدا کردن پوستک های تنه و شاخه ها و سوزاندن آنها
2-کاربرد روغن های زمستانه به میزان 4 درصد همراه با یک سم نفوذی در زمستان قبل از جوانه زدن تاک ها
3-سمپاشی تاک های آلوده با سموم نفوذی مثل کلروپیریفوس به میزان 2درهزار پس از اتمام گلدهی و تشکیل غوره هاروی پوره های آفت
4- تکرار سمپاشی در صورت وجود آفت 2 هفته بعد از سمپاشی اول
5-تنک کردن تاک ها(هرس شاخه های اضافی) و جدا کردن پوستک های قدیمی بعد از بر داشت انگور